ความรู้ทั่วไปป่าชุมชนไทย

หลากหลายความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนในประเทศไทย สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

  • ป่าชุมชนกับสังคมไทย

    ป่าชุมชนกับสังคมไทย สมหญิง สุนทรวงษ์ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า – ประเทศไทย โดยพื้นฐานสังคมชนบทไทยชาวบ้านล้วนอาศัยพึ่งพาป่าเพื่อปัจจัย 4 ซึ่งได้แก่...
  • ป่าชุมชนไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

    ป่าชุมชน : กลไกการตั้งรับปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมหญิง สุนทรวงษ์ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า – ประเทศไทย ถึงแม้ว่าประเทศไทย...
  • ข้อมูลป่าชุมชนในประเทศไทย ปี 2555

    ข้อมูลป่าชุมชนปี พ.ศ. 2555 กรมป่าไม้ได้ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนปีพ.ศ.2543 – ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 2555) มีป่าชุมชนทั้งสิ้น 7,756 โครงการ ครอบคลุม 8,406...