คู่มือการสำรวจประเมินสภาพป่าและคาร์บอนอย่างง่าย

April 2013

คู่มือ "การสำรวจประเมินสภาพป่าและคาร์บอนอย่างง่าย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนหรือผู้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสำรวจประเมินสภาพป่าหรือการสำรวจทรัพยากรชีวภาพและการประเมินคาร์บอนอย่างง่ายในพื้นที่ป่าบก ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการในการแก้ไขบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้ภายใต้รูปแบบของ "ป่าชุมชน" ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่พิสูจน์ให้เห็นว่า "ป่าชุมชน" สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในต้นไม้ในพื้นที่ป่าได้

qr code
AttachmentSize
1 Carbonevaluation_406.pdf13.65 MB