เทศกาลคนกับป่า ครั้งที่ 2 ถักทอผืนป่า การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้

เทศกาลคนกับป่า ครั้งที่ 2 ถักทอผืนป่า การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้

การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ คือ การฟื้นฟูป่าไม้ที่มองทั้งภูมิทัศน์ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่กับการการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในพื้นที่   จึงทำได้ทั้งในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พื้นที่เกษตร หรือชุมชนเมือง  การฟื้นฟูจึงไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้ แต่เป็นการสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายและชุมชนเพื่อออกแบบภูมิทัศน์สีเขียวให้เหมาะกับวิถีชีวิตของชุมชนและบริบทของพื้นที่

 

“หัวใจสำคัญของการฟื้นฟูคือการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการฟื้นฟู ดูแล และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม”

 

  

 

    

เรียนรู้การฟื้นฟู

ภูมิทัศน์ป่าไม้

แนวทางในการจัดการ

ภูมิทัศน์ป่าไม้

Take Action Together Now! 

ร่วมสร้างภูมิทัศน์สีเขียว

กับเครือข่ายของเรา