ภาคประชาสังคมร่วมจัดงาน อิงฟอรั่ม : เวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้ำอิง เนื่องในวันน้ำโลกเพื่อสร้างการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน

พะเยา 22 มีนาคม 2560 – เนื่องในโอกาสวันน้ำโลก สภาประชาชนลุ่มแม่น้ำอิง เครือข่ายภาคประชาสังคม สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง และศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ) ร่วมจัดงาน “อิงฟอรั่ม : เวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้ำอิง” ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างการมีส่วนของคนในท้องถิ่นในการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่นยืน 

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งดิน น้ำ ป่า ที่รวมเป็นลุ่มน้ำอิงตลอดความยาว 260 กิโลเมตรที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยาและเชียงราย ก่อนที่จะไหลลงสู่และเชื่อมโยงเป็นระบบนิเวศผืนเดียวกันกับแม่น้ำโขงได้หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่มาอย่างยาวนานและประสานกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่เกิดเป็นความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติเชื่อมเป็นระบบการจัดการทรัพยากรที่หลากหลายตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการทำนา การประมงพื้นบ้าน การเพาะปลูกและการพึ่งพิงจากป่า การจัดการป่าชุมชน การจัดการเหมืองฝาย การอนุรักษ์ป่าริมน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ และเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา (วังสงวน) แต่ในปัจจุบันได้มีภัยคุกคามที่เข้ามากระทบต่อความสัมพันธ์และวิถีชีวิตดังกล่าวของคนลุ่มน้ำอิงจึงเกิดการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือจากกลุ่มมากมายในหลากหลายมิติอันประกอบด้วยชายหญิงจากกลุ่มผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นโดยรอบลุ่มน้ำอิง และประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

นางสาววรางคณา รัตนรัตน์ ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) กล่าวว่า “ การจัดการลุ่มน้ำโดยการมองระบบนิเวศทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการเชื่อมโยงกับการทำมาหากินของคนในลุ่มน้ำอิงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากลุ่มน้ำอิงกำลังเผชิญปัญหาการแย่งชิงการใช้น้ำและที่ดินมากยิ่งขึ้น ปัญหานี้เพิ่มความรุนแรงขึ้นเพราะมีปัจจัยคุกคามจากภายนอกที่มาจากทั้งทุนขนาดใหญ่และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ การตื่นตัวของประชาชนและประชาสังคมในลุ่มน้ำอิงที่จะกำหนดการพัฒนาลุ่มน้ำที่มาจากความเข้าใจฐานทรัพยากรของตนเอง และอยู่บนหลักความร่วมมือกันของทุกฝ่ายจึงน่าจะเป็นแนวทางที่จำเป็นในการจัดการลุ่มน้ำที่ยั่งยืนในวันนี้และในอนาคต ” กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำอิง สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ภายใต้แนวคิด "รวมพลังเพื่อสายน้ำ โดยผู้นำชุมชน ท้องถิ่นและประชาสังคม เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน" โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมและเกิดการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน ในการจัดการทรัพยากรของชุมชนในลุ่มนำอิง ในงานยังมีการแสดงนิทรรศการ.จากชุมชน หน่วยงานรัฐ และเครือข่ายภาคประชาสังคม รวมทั้งการเสวนาในประเด็น “คน ภูมิปัญญา ทรัพยากรและการจัดการ ” ผ่านการหารือใน 6 ประเด็น 1) ความรู้เรื่องป่าชุ่มน้ำและแนวทางการจัดการ 2) บทบาทและความสำคัญของแม่หญิงกับทรัพยากรลุ่มน้ำอิง 3 ) แนวทางการจัดการน้ำและสัตว์น้ำ เช่น เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลากับการอนุรักษ์สัตว์น้ำโดยท้องถิ่น 4) ป่าชุมชนและความยั่งยืนโดยชุมชน 5) ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 6)บทบาทและความสำคัญของสื่อท้องถิ่น รวมทั้งแนวทางการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือเพื่อการจัดการทรัพยากร เพื่อรวมเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์และปกป้องสายน้ำ อันถือเป็นหัวใจสำคัญของคนลุ่มน้ำอิง

เกี่ยวกับศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ)

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า – รีคอฟ (รีคอฟ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2530 เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะและมีความสำคัญในแวดวงของงานด้านวนศาสตร์ชุมชนและยังเป็นองค์กรความร่วมมือในระดับประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการเสริมสร้างศักยภาพด้านวนศาสตร์ชุมชน และการพัฒนาการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน รีคอฟดำเนินงานโดยความร่วมมือกับเครือข่ายยุทธศาสตร์และภาคีพันธมิตร ซึ่งรวมถึง ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ด้วยประสบการณ์ในระดับนานาชาติที่มากกว่า 25 ปี ภายใต้แนวทางที่หลากหลายในการเสริมสร้างศักยภาพ ที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์และศึกษาวิจัย การสร้างพื้นที่สาธิต และจัดทำเอกสารด้านการฝึกอบรม โดยเป็นองค์กรที่ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหางาน เพื่อคนกับป่า บนหลักการในสิทธิที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม                                                                                                                        

ติดตามกิจกรรมต่างๆของศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าได้ที่

www.recoftc.org/country/Thailand                                                                                                                                            www.facebook.com/recoftcinThailand/(link is external)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

นางสาวอัฉราภรณ์ ได้ไซร้ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและจัดการองค์ความรู้ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า                                                                        

โทรศัพท์ : 081-924-9068                         อีเมล: atcharaporn.daisai@recoftc.org