หนังสือ_คู่มือการทำไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

February 2018

Download

รายละเอียด : " คู่มือทำไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย" ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization-FAO) เป็นคู่มือที่รวบรวมกฏหมาย ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการทำไม้ที่ถูกต้องตามตามกฏหมาย เพื่อนําไปสู่การความเข้าใจร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสและศักยภาพให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน ในการเป็นผู้ประกอบการทำไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และนำไปสู่การกระบวนการจัดทำเฟล็กทีในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต