บันทึกประสบการณ์เเละมุมมองของภาคประชาสังคมไทยต่อเฟล็กที

February 2018

Download

หนังสือ "บันทึกประสบการณ์เเละมุมมองของภาคประชาสังคมไทยต่อเฟล็กที" ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization-FAO) เป็นหนังสือที่บันทึกพัฒนาการที่มาของเฟล็กที พัฒนาการ เเละมุมมองความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคประชาสัมคมที่ได้เข้ามาร่วมผลักดันกระบวนการเฟล็กทีตั้งเเต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการจารึกบทบาทเเละความพยายามสําคัญของภาคประชาสังคมในการยกระดับให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการทำไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเเละได้รับความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ประชาชนดูเเลรักษา