ผู้สนับสนุนเครือข่ายร่วมพัฒนา

ผู้สนับสนุนเครือข่ายร่วมพัฒนา

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย ได้ดำเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงาน ตลอดระยะเวลา 27 ที่ผ่านมา หนึ่งในผู้ที่ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ คือ รัฐบาลไทย โดยรัฐบาลไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งและลงนามในกฎบัตรของรีคอฟ นอกจากนี้ รีคอฟได้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในการเสริมสร้างเครือข่ายป่าชุมชน โดยสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติจำนวนมากทั่วประเทศ นับได้ว่าการดำเนินงานร่วมกันที่ผ่านมา ได้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพทั้งในระดับท้องถิ่น คณะกรรมการป่าชุมชนและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนในระดับนโยบาย เพื่อให้เกิดการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อช่วยในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันรีคอฟได้มีข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับกรมป่าไม้ สำหรับการสนับสนุนด้านงบประมาณนั้น รัฐบาลไทยได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนงบประมาณประจำปีของแผนงานประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการป่าชุมชนในประเทศไทยผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์