รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ขอบเขตงาน (Terms of Reference)
สัญญาจ้างชั่วคราวรายบุคคล (Individual Contract)

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยประสานงานโครงการ

(Project Coordinator Assistant)

โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ: การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน 

Maximizing carbon sink capacity and conservation, restoration

and management of peat swamp ecosystems

………………...

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีเป้าหมายการทำงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านวนศาสตร์ชุมชน ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย โดยดำเนินงานในประเด็นคนกับป่าภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชน ผู้จัดการป่า และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาสังคม ให้สามารถจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ในพื้นที่ที่ชุมชนดูแลจัดการได้อย่างยั่งยืน และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ชุมชน ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าเน้นการทำงานผ่านกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายป่าชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ การจัดเวทีประชุมและสัมมนาระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับเยาวชนในฐานะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนแก่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกๆระดับ

 

โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ: การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน  (Maximizing carbon sink capacity and conservation, restoration and management of peat swamp ecosystems) ในพื้นที่ภูมิทัศน์พรุควนเคร็งซึ่งเป็นพื้นที่พรุที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศไทย โครงการฯ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน หนึ่ง การให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องพื้นที่ป่าพรุตามธรรมชาติที่คงเหลืออยู่ของพรุควนเคร็ง  สอง จัดหานวัตกรรมและสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่เพื่อป้องกันการลดระดับน้ำในพื้นที่พรุและการเพิ่มพืนที่พรุ และสาม สนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ระดับชาติการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุ โครงการฯได้รับการสนับสนุนงบประมาน ผ่านแผนงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมคนรักถิ่นเป็นภาคีร่วมในการดำเนินงานโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ถึง มิถุนายน 2563

 

ขอบเขต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้ช่วยประสานงานโครงการ มีบทบาทหลักในการสนับสนุนการทำงานของโครงการ เพื่อให้เกิดการประสานงานกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ช่วยประสานงานโครงการทำงานภายใต้คำแนะนำ และการสนับสนุนเชิงวิชาการจากผู้จัดการโครงการฯตามแผนงานและเวลา ภายใต้งบประมาณที่กำหนด ผู้ช่วยประสานงานโครงการเป็นเจ้าหน้าที่โครงการตามสัญญาจ้างรายปี และจะปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีการเดินทางมาร่วมทำงานกับทีมงานที่ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ตามแผนทำงานรายเดือนที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการโครงการ และตามความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยประสานงานโครงการอาจมีภาระกิจที่ต้องเดินทางทำงานลงพื้นที่โครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บทบาทและหน้าที่

ผู้ช่วยประสานงานโครงการ มีหน้าที่หลักดังนี้

การจัดการ และประสานงานโครงการ

 • สนับสนุนงานพัฒนาฐานข้อมูลป่าพรุควนเคร็ง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ระบบสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ 
 • ช่วยรวบรวมค้นคว้า และจัดหมวดหมู่ งานวิจัย เอกสาร หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าพรุเพื่อสนับสนุนกลไกการทำงานและบริหารจัดการโครงการฯ
 • จัดเตรียมและพัฒนาระบบงานเอกสาร เอกสารประกอบการประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ หรือผู้อำนวยการโครงการ
 • สนับสนุนการประสานงานระหว่างโครงการฯ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ตามกรอบแผนงาน และเวลาที่กำหนดรายเดือน และรายไตรมาส
 • สนับสนุนการจัดทำรายงานความคืบหน้า รายงานการเงินประจำเดือน รายไตรมาส และรายปีตามที่กำหนดในแผนงาน
 • สนับสนุนการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
 • ติดต่อประสานงานและสนับสนุนการจัดประชุม สัมมนา อบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการฯ ที่กรุงเทพ
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ หรือผู้อำนวยการโครงการ
 • เข้าร่วมประชุมกับทีมงานศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมประชุมกับภาคีความร่วมมือ ตามคำร้องขอ
 • ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การสนับสนุนเชิงวิชาการ

 • สนับสนุนในการเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าพรุ แผนที่ รูปถ่าย เนื้อหาการจัดการป่าพรุโดยชุมชน เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อและการณรงค์สาธารณะทั้งในรูปสื่ออีเล็กทรอนิค และสื่อสิ่งพิมพ์
 • สนับสนุนงานจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าพรุ แผนที่ รูปถ่าย เนื้อหาการจัดการป่าพรุโดยชุมชน เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของโครงการ และการจัดการป่าพรุในระดับชาติ

 

คุณสมบัติของผู้ช่วยประสานงานโครงการ

 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีในด้านการบริหารจัดการและประสานงานโครงการ
 • การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี ขึ้นไป ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  วนศาสตร์ชุมชน สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำฐานข้อมูลอีเล็คทรอนิค การใช้โปรแกรมในการออกแบบสื่อ และเว็บไซด์โครงการ
 • มีความเข้าใจ และมีทัศนะคติที่ดีต่องานพัฒนา การทำงานแบบมีส่วนร่วม และการทำงานโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community based approach)
 • มีประสบการณ์และสามารถจัดทำรายงาน การจัดการงบประมาน และข้อมูลโครงการ
 • มีความกระตือรือร้นและสามารถเรียนรู้ ปรับตัวในสถานการณ์ที่แตกต่างและมีความหลากหลายในทีมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคุ้นเคยกับกลไกการประสานงานในหน่วยงานภาครัฐ
 • หากมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่ HR@recoftc.org  ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2561