งานของเรา

งานของเรา

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย มีขอบเขตการดำเนินงานสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรในระดับภูมิภาค ปี พ.ศ. 2556-2561 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ เป็นแผนที่สานต่อความสำเร็จที่ได้รับจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่แล้ว โดยให้ชื่อแผนฉบับใหม่นี้ว่า “คนและป่า เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น เน้นการให้อำนาจแก่คนในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเข้าร่วมในกระบวนการจัดการผืนป่าได้อย่างยั่งยืนอย่างเท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ” รายละเอียดของขอบเขตการดำเนินงาน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การดำเนินการให้ป่าชุมชนมีความมั่นคง

รีคอฟ มุ่งเน้นการทำงานเพื่อจัดตั้งและเสริมสร้างสิทธิของชุมชนในชนบท เช่นเดียวกับการเสริมสร้างความมั่นใจว่าชุมชนสามารถใช้สิทธิเหล่านี้เพื่อเผชิญกับความท้าทาย และเพื่อเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความท้าทายเหล่านั้น ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิทธิชุมชนเป็นดั่งกุญแจที่สำคัญในการจัดการเพื่อลดความยากจน ผ่านการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าที่มีการจัดการที่ดี

จุดเด่นหลักในการทำงานของรีคอฟคือการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลากหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน เพื่อช่วยให้เกิดสิทธิชุมชนในการจัดการ โดยรีคอฟถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในการดำเนินงานป่าชุมชนที่ประสบความสำเร็จและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเช่นเดียวกัน

การดำเนินงานศึกษาวิจัยในพื้นที่สาธิตและพื้นที่นำร่อง เป็นการนำเสนอการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ได้มีส่วนช่วยให้รีคอฟในการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ รีคอฟยังได้มีส่วนช่วยภาครัฐและชุมชนในการดำเนินโครงการป่าชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ ยังคงมีความร่วมมือกับหน่วยงานร่วมพัฒนาในการนำเสนอและขยายงานของป่าชุมชนไปสู่ระดับภูมิภาคต่อไป

การเสริมสร้างวิถีชีวิตและการตลาดให้ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนและการบริการมีศักยภาพในการเสริมสร้างวิถีชีวิตผ่านการพัฒนาตลาดฐานวิสาหกิจชุมชน อย่างไรก็ตามนโยบาย ความสามารถและเงื่อนไขที่จำเป็นในการได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านี้มักจะประเมินคุณค่าและบทบาทในการลดความยากจนและความเท่าเทียมทางสังคมในระดับที่ไม่สูงมากนัก ในทางตรงกันข้าม การขยายขนาดพื้นที่ทำกินและการสัมปทานกลับส่งผลกระทบต่อคนที่ยังต้องพึ่งพิงจากป่าจำนวนมาก

รีคอฟได้พัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป่าชุมชนและสามารถพัฒนาให้เกิดการดำรงชีพได้โดยผ่านกลยุทธ์การตลาด ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นที่ว่าเมื่อชุมชนมีการจัดการและควบคุมที่ดินป่าไม้อย่างเพียงพอและมีการเสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจและการพัฒนารูปแบบการจัดการป่าไม้ทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนสามารถดึงดูดและพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจได้

การดำเนินงานของรีคอฟ มุ่งเน้นในการเริ่มต้นการหารือระหว่างภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เพื่อลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 

คน ป่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของรีคอฟตั้งอยู่บนฐานของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในท้องถิ่น สามารถจัดการและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัว

การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนผ่านป่าชุมชนเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกรวมทั้งการดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประสบในระดับภูมิภาค รีคอฟยังคงพัฒนาความสามารถโดยเสริมสร้างแรงจูงใจจากการดูแลรักษาป่ามากขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเสนอผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับประชาชนในท้องถิ่นในการบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญผ่านป่าชุมชน ซึ่งบริหารจัดการที่ดีที่จะช่วยให้ชุมชนปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจนและกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น  นอกจากนี้การเพิ่มต้นทุนในระดับสถาบัน การดำรงชีพ อาหาร น้ำและความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนมากขึ้นระดับภูมิทัศน์

เพื่อส่งเสริมให้มีการสนับสนุนการบรรเทาและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชาติและระดับภูมิภาค รีคอฟได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องถิ่นและมีการศึกษาวิจัยในพื้นที่ทดลอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการนำเสนอบทบาทของป่าชุมชนในการช่วยบรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การแก้ไขความขัดแย้งที่เกี่ยวเนื่องกับป่า

รีคอฟตระหนักดีว่าความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่อ่อนแอและยากจนมากที่สุด อย่างไรก็ตามก็ยังเข้าใจว่าความขัดแย้งสามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่สามารถนำไปสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนมากขึ้นและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของรีคอฟ มีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเกิดและผลกระทบเชิงลบของความขัดแย้งจากความต้องการทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคและจะแก้ไขรากเหง้าปัญหาของความขัดแย้งนั้น การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานภายในป่าชุมชนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว รวมทั้งคนท้องถิ่นและชนพื้นเมือง กลุ่มผู้หญิงและกลุ่มอื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งให้นำไปสู่เชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือสนับสนุนการจัดการความขัดแย้งที่เป็นธรรมและยั่งยืนมากขึ้น

การทำงานของรีคอฟยังมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นจากพื้นฐาน สาเหตุ ผลกระทบและการแก้ปัญหาของความขัดแย้งในป่า ข้อพิพาท นโยบาย แผนงานป่าไม้และกรอบของกฎระเบียบในภูมิภาคนี้ ซึ่งมีการวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอและนำผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและสนับสนุนความพยายามในการสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนได้เสียในการลดและจัดการความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้อย่างสร้างสรรค์

การดำเนินงานที่เน้นประเด็นทางสังคมและความเท่าเทียมกันทางเพศ

รีคอฟให้ความสำคัญกับประเด็นความเท่าเทียมกันทางเพศในการจัดการป่าไม้ โดยมุ่งประสานไปกับการทำงานในทุกกิจกรรม นอกจากนี้ส่งเสริมให้มีการทำงานประเด็นนี้ ในท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาและการดำเนินการประเด็นดังกล่าว รวมทั้งนโยบาย