ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေၾကာင္း

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မတူညီကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာနိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်းလက္တြင္ေနထိုင္ၾကကာ ၎တို႔သည္ လူႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ အစားအစာ၊ ေလာင္စာႏွင့္ ေနထိုင္ရန္ အကာအကြယ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အဓိကမူတည္ေနပါသည္။ သစ္ေတာမ်ားသည္ နိုင္ငံ၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအတြက္ အေထာက္အကူရွိေပသည္။ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး၏ သစ္ေတာဖုံးလြမ္းမႈသည္ လက္ရွိတြင္ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ၃၁ ဒသမ ၇၇၃ ဟက္တာရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာထူထပ္မႈရွိသည့္ ရြက္အုပ္ပိတ္ေတာမ်ားတြင္ သစ္ေတာဖုံးလြမ္းမႈမွာ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားသစ္ေတာပင္မစီမံကိန္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာဖုံးလြမ္းမႈ ၅၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တစ္ျဖည္းျဖည္းက်ဆင္း ခဲ့ေသာ္လည္း အျခားသစ္ေတာေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ရြက္ပိတ္ေတာဧရိယာ စုစုေပါင္း ၄၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထက္ဝက္မက က်ဆင္းခဲ့ရာ ရြက္ပြင့္ေတာမ်ား သိသိသာသာျမင့္တက္လာျခင္းကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ၾကား ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းသစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမွာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ (၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌါန)


သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းသည့္ ဧရိယာမ်ားကို သစ္ေတာျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္နိုင္ရန္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ တက္ႂကြေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္အတူ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းရန္ခက္ခဲေသာေနရာမ်ားတြင္ နည္းစနစ္တက် ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ သစ္ေတာဦးစီးဌါနက ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မၽွတမႈကို ျပန္လည္ရရွိေစရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားက နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္တို႔ကို ရည္ရြယ္ထားပါသည္။


ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို သစ္ပင္ႏွင့္ သစ္ေတာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ကနဦးအေနျဖင့္ ႏွစ္၃၀ ခ်ေပးထားၿပီး သက္တမ္းလည္းတိုးနိုင္ေပသည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌါနက နည္းပညာအကူအညီေပးၿပီး ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းသည္ အင္မတန္အေရးပါလွပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲမႈကို ေလၽွာ့ခ်ျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းမႈကို ေလၽွာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အားေကာင္းလာေစျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစပါသည္။
သစ္ေတာဦးစီးဌါနသာမက အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထူေထာင္ထိန္းသိမ္းေရး ကြန္ယက္ (Myanmar Environmental Rehabilitation-conservation Network)၊ ကုလသမဂၢဖြံ့ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္၊ Care Myanmar၊ စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း/ EcoDev ႏွင့္ ေမတၱာဖြံ့ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔က အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုအဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို မၽွေဝၾကၿပီး စာေစာင္မ်ား၊ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ား၊ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ားအစရွိသည့္ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကို ၎တို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ေဝၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္းၾကား ႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌါနႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈတို႔သည္ ကြန္ယက္သဖြယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အားနည္းလ်က္ရွိပါသည္။


ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ့ၿဖိဳးအားေကာင္းလာေစျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈကိုျမႇင့္တင္နိုင္ရန္ RECOFTC – လူႏွင့္သစ္ေတာမ်ားဗဟိုဌါနသည္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌါန ႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ားတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့စြာ စီမံခန္႔ခြဲနိုင္ရန္ ဤမိတ္ဖက္ႏွစ္ဦးစလုံးက ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ႏွင့္ ေရရွည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။

ဤငါးႏွစ္တာသေဘာတူညီခ်က္အရ RECOFTC – လူႏွင့္သစ္ေတာမ်ားဗဟိုဌါနသည္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌါနရွိ ဌါနမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Community Forestry National Working Group) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလက ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ
•    ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ျပဌါန္းထားေသာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားက ပိုမိုျခဳံငုံသုံးသပ္တတ္ေစရန္၊
•    အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္မ်ား ဖလွယ္ရန္၊
•    စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းေပးျခင္း၊ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းခ်ိတ္ဆက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ပညာေပးျခင္း၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္းတို႔ကို ကူညီေပးရန္၊
•    ေဒသခံမ်ားကို အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ လက္မွတ္ လ်င္ျမန္စြာရရွိေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ ႏွင့္
•    ေဒသခံမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရး၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါလာပါသည္။