ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ဖိုရမ္

November 2014

ဤေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ဖိုရမ္ကို အာဆီယံလူမႈသစ္ေတာကြန္ရက္ (ASEAN Social Forestry Network- ASFN) ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးသင္တန္းဗဟို႒ာန (RECOFTC – The Center for People and Forests) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္သိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီး႒ာနလက္ေအာက္ခံ သစ္ေတာဦးစီး႒ာနႏွင့္သစ္ေတာသုေတသန႒ာနတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။