ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ REDD+တြင္ သာတူညီမွ်မႈရွိေစျခင္း - ေဒသခံမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီေနသူမ်ားအတြက္ လက္စြဲစာအုပ္ (အေမးအေျဖမ်ား)

Download cover: 

Publication date:  March 2016
Body: 

ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ RECOFTC ၏ ေဒသတြင္းအစီအစဥ္ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ေအာက္ေျခေက်းလက္သင့္တင့္မွ်တေစျခင္း ႏွင့္ တုိးပြားေစျခင္း ကြန္ယက္အစီအစဥ္ႏွင့္ Norad ( ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ေနာ္ေ၀ဂ်ီယမ္ ေအဂ်င္စီ) က ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သည့္ RECOFTC ၏ အာရွေဒသတြင္း အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ REDD+  ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္းႏွစ္ခုတုိ႔၏ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမွ ေပၚထြက္လာေသာ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဤလက္စြဲ အေမးႏွင့္ အေျဖစာအုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလ်ာ့က်ေစျခင္း (REDD+) အစီအစဥ္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူမႈဆုိင္ရာ မွ်တေရးျမွင့္တင္သည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ပို႔ခ်ၾကသည့္ ေအာက္ေျခေက်းလက္ ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားကို အေထာက္အကူေပးႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ခရုိင္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုရွိ အဓိက ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးျဖစ္ေပၚေစေရး ဆက္စပ္သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားတြင္ သင့္တင့္မွ်တျခင္းကို ျမွင့္တင္ေစမည့္ ေဒသႏၱရႏွင့္ ေဒသတြင္းအဆင့္ သင္ယူေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၌ ေပါင္းစပ္ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ သစ္ေတာဌာနအရာရွိမ်ား အတြက္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ကုိးကားႏုိင္ေစမည့္ အေထာက္အကူစာအုပ္ တစ္အုပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာအုပ္တြင္ အေမးအေျဖ ၁၀ ခုပါ၀င္ျပီး ထိုေမးခြန္းမ်ားကို ေအာက္ေျခေက်းလက္ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေရး မူလရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳစုထားျပီး ယင္းေမးခြန္းမ်ားက လူမႈေရးဆုိင္ရာ သာတူညီမွ်ရွိမႈႏွင့္ ယင္းကို အသံုးခ်ျပီး  လက္ရွိ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ REDD+ ဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

ယခုစာအုပ္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားျပီး လာအုိ၊ နီေပါႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ဖတ္ရႈလုိပါက REDD+ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Files: 
AttachmentSize
Equity Booklet-Myanmar_final.pdf13.78 MB