မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံငါးႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဒသတြင္းစီမံကိန္းတစ္ခု မိတ္ဆက္

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံငါးႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ RECOFTC ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဒသတြင္းစီမံကိန္းတစ္ခု မိတ္ဆက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ

ငါးႏွစ္တာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဒသတြင္းစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ မဲေခါင္သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ေဒသခံတုိ႔၏အသံ (Voices for Mekong Forests) စီမံကိန္း ကနဦးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို RECOFTC ျမန္မာႏုိင္ငံအစီအစဥ္၊ ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္ထူေထာင္ထိန္းသိမ္းေရးကြန္ရက္ - MERN ႏွင့္ WWF ျမန္မာတုိ႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

                                    

အဆုိပါစီမံကိန္းသည္ ေဒါနေတာင္တန္း၊ တနသၤာရီ နယ္စပ္ - တနသၤာရီ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ REDD+ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သစ္ေတာဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊  ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သဘာ၀သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ကာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအားေကာင္းေစေရးစနစ္ေကာင္းတစ္ရပ္ကို ငါးႏွစ္တာအတြင္းေဖာ္ထုတ္သြားမည ္ျဖစ္ပါသည္။

 

အဆုိပါစီမံကိန္းကနဦးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးႏွင့္ အရာထမ္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ စီမံကိန္းေဒသက တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ျပီး  စုစုေပါင္း ၅၀ ဦးခန္႔ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

“ဥေရာပသမဂၢအေနနဲ႔ ဒီစီမံကိန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးရတဲ့အတြက္ အလြန္ပဲဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းနဲ႔ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိးတက္ေရးကိစၥေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္၀င္စားတယ္၊ ဒါေတြက ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့ေစတာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာဆုိရင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေစကာ ေဒသတြင္းရွိ စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမင္တယ္၊ အဆံုးစြန္ေျပာရရင္ေတာ့ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ မဲေခါင္ေဒသတြင္းၾကား ေအာင္ျမင္တဲ့ တရား၀င္သစ္ကုန္သြယ္မႈအတြက္ အေျခခံေကာင္းေတြ တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ထင္ျမင္ပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ Jenni Lundmark က ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ဥေရာပသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

RECOFTC ျမန္မာႏုိင္ငံအစီအစဥ္၏ ဌာေနအစီအစဥ္ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္းက “စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မယ့္အျပင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြကိုလည္း အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ကာကြယ္သြားႏုိင္မယ္” ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

 

မဲေခါင္ေဒသသည္ သစ္ေတာကိုအမွီသဟဲျပဳေနသည့္ ခန္႔မွန္းေျခလူဦးေရ ၈၅သန္း တုိ႔၏ မွီတင္းေနထိုင္ရာ ျဖစ္ျပီး ထိုလူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္သည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  ေဒသအတြင္းရွိ ခန္႔မွန္းေျခလူဦးေရ၏ ၃၀%သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကသည္။ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ အတြင္း ပ်မ္းမွ်သစ္ေတာ ၄.၉% ဆံုးရႈံးခဲ့ျပီး မဲေခါင္ေဒသရွိ သစ္ေတာအသိုင္းအဝိုင္းသည္ ေတာေတာင္ေရေျမေပၚတြင္အေျခခံ၍ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းလုပ္ကိုင္သြားနုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရင္ဆိုင္ရသည္။

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အရပ္ဘက္ျပည္သူမ်ားသည္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွပါဝင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရရွိခဲ့ျခင္း၊ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းျခင္း ႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္းတုိ႔ကုိ သံုးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ကာလမ်ားအတြင္း အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑တိုးတက္မႈအနည္းငယ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တန္းတူရည္တူ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ မဲေခါင္သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ေဒသခံတုိ႔၏ အသံ”  စီမံကိန္းကို အေထာက္အကူျပဳ ပ႔ံပုိးကူညီရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

အဆုိပါ ငါးႏွစ္တာစီမံကိန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ လာအုိျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ ကေမၻာဒီယားႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။