ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း ပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပ

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ ျပန္ၾကား ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၂ရက္ေန႔ထိ သံုးရက္တာ သင္တန္းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမတ္ေတာ္၀င္ေဟာ္တယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေတာ္၀င္ေနာ္ေ၀းသံရုံး၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း အရွိန္ျမွင့္တင္မႈ စီမံကိန္း (Scaling Up Community Forestry) ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌါနတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား စုစုေပါင္း ၂၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။