အမ်ိဳးသားအဆင့္ (၁၁) ၾကိမ္ေျမာက္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (CFNWG) အစည္းအေ၀းက်င္းပ

တစ္ဆယ့္တစ္ၾကိမ္ေျမာက္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ - Community Forestry National Working Group (CFNWG) အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရုံး အင္းၾကင္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသုိ႔ CFNWG အဖြဲ႔ ဥကၠဌ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (မူ၀ါဒႏွင့္ စီမံကိန္း) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္၊ ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဆက္စပ္၀န္ၾကီးဌာနမွ အရာထမ္းမ်ား၊ RECOFTC – The Center for People and Forests ကဲ့သို႔ေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

“အခုအစည္းအေ၀းမွာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ကြဲကြဲျပားျပား သိသြားၾကျပီ။ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ရုံသာမက သိသာထင္ရွားတဲ့ ရလဒ္ေတြရရွိဖုိ႔ CFNWG အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိပါမယ္” ဟု RECOFTC ျမန္မာႏုိင္ငံအစီအစဥ္၏ ဌာေနအစီအစဥ္ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္းက ၎၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။

အဆုိပါ (၁၁) ၾကိမ္ေျမာက္ CFNWG အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာရယူမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ကာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုအဓိကထား ဦးတည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစည္းအေ၀း၌ ေရရွည္တည္တံ့ေသာသစ္ေတာ/ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ေျမယာရႈခင္းတစ္ခုလံုးအား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း - Forest Landscape Restoration၊ Sustainable Cropland and Forest Management in Priority Agro-ecosystem of Myanmar ေခါင္းစဥ္စသည္တုိ႔ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အတြင္း မွ်ေ၀ခဲ့ၾကပါသည္။