ရခုိင္ျပည္နယ္ ဂြျမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပုိင္သစ္ေတာေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ ေက်းရြာ (၁၉) ရြာအနက္ (၁၈) ရြာရရွိ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္ ဂြျမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပုိင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ႏွင့္ အရာထမ္းမ်ား၊  ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေတာ္၀င္ေနာ္ေ၀းသံရုံး၏ သံအမတ္ၾကီး Tonne Tinnes ႏွင့္ ေကာင္စစ္၀န္ Harald Mathisen တုိ႔ အပါအ၀င္ RECOFTC ျမန္မာႏုိင္ငံအစီအစဥ္မွ ဌာေနအစီအစဥ္ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား စုစုေပါင္း ၉၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဂြျမိဳ႕နယ္၊ ဧက ၁၄ ၀၀၀ ရွိ ေက်းရြာ ၁၉ ရြာကို ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ထားကာ အဆုိပါ ေက်းရြာ ၁၉ ရြာအနက္ ၁၈ ရြာကို အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ေက်းရြာ (၁၈) ရြာ၌ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာအသံုးျပဳသူ ၁၆၀၆ ဦးရွိျပီး ဟက္တာ ၄၇၇၀ တြင္ အစုအဖြဲ႔သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအရွိန္ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္း (Scaling Up Community Forestry – SUComFor) သည္ သံုးႏွစ္စီမံကိန္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာေတာ္၀င္ေနာ္ေ၀းသံရုံးက ေနာ္ေ၀းခရုန္း သန္း ၂၀ ကို ေထာက္ပံ့ေပးကာ RECOFTC - လူႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားဗဟိုဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားအျပီးတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ RECOFTC ႏွင့္ သံရုံးအဖြဲ႔တုိ႔သည္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ဒီေရေတာမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။

ဤစီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာသစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပီး ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ သံုးႏွစ္တာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ယခုစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ႏွစ္သံုးဆယ္ပင္မစီမံကိန္း ျဖစ္ေသာ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔သစ္ေတာကို ၂၁၀ ၀၀၀ ဧက (၈၅ ၀၀၀ ဟက္တာ) အထိ ႏွစ္ဆတိုးျမွင့္ေရးတြင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာအျဖစ္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ ၉၉ ၀၀၀ ဧက (၄၀ ၀၀၀ ဟက္တာ) တည္ေထာင္ေရး၌ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအခ်က္သည္ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေစျပီး ေကာင္းမြန္စြာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။