ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ RECOFTC သည္ အာဆီယံလူမႈသစ္ေတာကြန္ယက္ (Asean Social Forestry Network) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဗ်ဴဟာက်က် မိတ္ဖက္အျဖစ္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ RECOFTC ႏွင့္ Asean Social Forestry Network (ASFN) သည္ အနာဂတ္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလမ္းေၾကာင္းအတြက္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက အဆင့္ျမင့္အစည္းအေဝးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိအေနျဖင့္ ASFN ႏွင့္ RECOFTC သည္ လူမႈသစ္ေတာႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အာဆီယံႏွင့္ ဆြစ္ဇလန္မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ASEAN- Swiss Partnership on Social Forestry and Climate Change) အစီအစဥ္အရ ရပ္ရြာအဆင့္မွသည္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။
 

   - လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ သုေတသနေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဓိကျပႆနာမ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္သည့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ပါဝင္သူမ်ား ပူးေပါင္းေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္က်င္းပျခင္း၊
   -  ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သေဘာတရားႏွင့္ နိယာမမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း၊
   -  ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေလ်ာ့ပါးေစေရးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေနထိုင္တတ္ျခင္းအေၾကာင္း သင္တန္းေပးျခင္း၊
   -  သုေတသနကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးျခင္း၊
   -  သစ္ေတာသုေတသနက ေရြးခ်ယ္ထားေသာနမူနာစမ္းသပ္ကြက္မ်ားတြင္ သုေတသနကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊
   -  စီနီယာအရာရွိအဆင့္မ်ား ေလ့လာေရးအေတြ႕အၾကဳံအတြက္ အျပန္အလွန္သြားေရာက္ၾကရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း


လူမႈသစ္ေတာႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အာဆီယံႏွင့္ ဆြစ္ဇလန္မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္အရ RECOFTC သည္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ေတာ္ဝင္ေနာ္ေဝးသံ႐ုံးႏွင့္ UNREDD တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ REDD+ စီမံကိန္းကို ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ RECOFTC သည္ မဲေခါင္ေဒသရွိ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ SDC မွ မၾကာေသးမီ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္) က ေပးအပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းရန္ပုံေငြကို ရရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ REDD+ ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေရႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


ေမၽွာ္မွန္းခ်က္


၂၀ဝ၁ ခုႏွစ္ သစ္ေတာေရးရာပင္မစီမံကိန္းႏွင့္ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နည္းဗ်ဴဟာ (National Sustainable Development Strategy) တို႔ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ RECOFTC သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စြမ္းေဆာင္ရည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းကို ကူညီေပးနိုင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။
 

- ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းခိုင္မာေစေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ နိုင္ငံအဆင့္မွ ရပ္ရြာအဆင့္အထိ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၊
-   အသုံးျပဳသူအဖြဲ႕မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းအခ်က္စုေဆာင္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊
-  သ႐ုပ္ျပကြက္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ ရရွိထားေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို ကြန္ယက္အတြင္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္အျပင္ နယ္ပယ္အသီးသီးအလိုက္ ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

-  အမ်ိဳးသားနည္းဗ်ဴးဟာေျမာက္စီမံကိန္းေရွ႕ဆက္ရန္ မိတ္ဖက္မ်ားစုေပါင္းျခင္းကို ပံ့ပိုးျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။