ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၀န္ထမ္းအင္အား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၀န္ထမ္းအင္အား

လက္ရွိတြင္ RECOFTC ျမန္မာအစီအစဥ္ရုံးသည္ အစီအစဥ္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ထမ္းအင္အားစုစုေပါင္း ၂၂ ဦးျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူသစ္ေတာလုပ္ငန္း စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးကို နယ္ပယ္ေလးခုျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

၁) ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္း (ျမန္မာႏုိင္ငံအစီအစဥ္ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး)
၂) ေဒၚခင္မိုးၾကည္ (သင္တန္းတာ၀န္ခံ)
၃) ဦးေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ (မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ ညိွႏႈိုင္းေရးမွဴး)
၄) ေဒၚစုပန္ေအာင္ (စာရင္းအင္းႏွင့္ စီမံေရးရာအရာရွိ)
၅) ဦးမ်ိဳးျမင့္ေသာင္း(ယာယီစာရင္းအင္းႏွင့္ စီမံေရးရာအရာရွိ)
၆) ေဒၚသင္းရတနာဆု (ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ)
၇) ေဒၚယုဇနေ၀ (လက္ေထာက္စီမံေရးရာအရာရွိ)
၈) ဦးသန္းေဆြ (ကြင္းလုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းေရးမွဴး)
၉) ဦးသိန္းေဆာင္ (ကြင္းလုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းေရးမွဴး)
၁၀) ဦးဟန္ေဆြဦး (ကြင္းလုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းေရးမွဴး)
၁၁) ဦးေက်ာ္ညြန္႔ (ကြင္းလုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းေရးမွဴး)
၁၁) ဦးျမင့္ေဇာ္ (ကြင္းလုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းေရးမွဴး)
၁၂) ဦးေက်ာ္မင္းဦး (ကြင္းလုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းေရးမွဴး)
၁၃) ဦးရဲျမ၀င္း (ကြင္းလုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းေရးမွဴး)
၁၄) ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္သူ (ကြင္းေစတနာ့၀န္ထမ္း)
၁၅) ေမာင္ေသာ္ဇင္ထြန္း (ကြင္းေစတနာ့၀န္ထမ္း)
၁၆) မခင္သီရိထြန္း (ကြင္းေစတနာ့၀န္ထမ္း)
၁၇) ေမာင္ခြန္ေအာင္ၾကီး (ကြင္းေစတနာ့၀န္ထမ္း)
၁၈) ေမာင္ကီးဟုမ္းလိန္ (ကြင္းေစတနာ့၀န္ထမ္း)
၁၉) ေမာင္ေက်ာ္မ်ိဳးႏုိင္ (ကြင္းေစတနာ့၀န္ထမ္း)
၂၀) ေမာင္ေအာင္ျဖိဳးကို (ကြင္းေစတနာ့၀န္ထမ္း)
၂၁) ဦးတင္မ်ိဳးလႈိင္ (ေရယာဥ္ေမာင္း)
၂၂) ဦးဥာဏ္မိုး (ရုံး၀န္ထမ္း)