ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားကြန္ရက္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွ မိမိတုိ႔ရရွိထားေသာ ေအာင္ျမင္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား စသည္တုိ႔ကို မွ်ေ၀ရန္၊ ေဒသခံ ျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ကြန္ရက္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို စတင္ရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို သစ္ေတာဦးစီးဌါန၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အစုိးရဌါနမ်ား ႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ တင္ျပရန္ ရည္ရြယ္၍ RECOFTC - လူႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားဗဟိုဌါန၊ ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္ထူေထာင္ထိန္းသိမ္းေရးကြန္ယက္ MERN၊ FAO-FFF၊ ပ်ိဳးပင္ အစီအစဥ္ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌါနမွ သစ္ေတာဦးစီးဌါနတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ "ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း ေဆာင္  ရြက္သူမ်ားကြန္ရက္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ" ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ေမွာ္ဘီသစ္ေတာေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

အဆုိပါ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌါနမွ အရာထမ္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ား စုစုေပါင္း ၁၅၀ ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

ယင္းႏွစ္ရက္တာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားကြန္ရက္ဧ။္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္းခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

က)  CF ကြန္ရက္အဖြဲ႔၀င္အခ်င္းခ်င္း အေတြ႔အၾကံဳ၊ ဗဟုသုတေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေလ့လာမွ်ေ၀ႏုိင္ရန္၊

ခ) ကြန္ရက္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲျပႆ     နာမ်ားကို အဖြဲ႔၀င္အခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏုိင္ရန္ႏွင့္ ကြန္ရက္အဖြဲ႔အတြင္း ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေသာျပႆ      နာမ်ားကို ကြန္ရက္၏ အဆုိျပဳမႈျဖင့္

သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ တင္ျပ၍ ေျဖရွင္းးေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

ဂ) ကြန္ရက္အဖြဲ႔၏ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အစုအဖြဲ႔ပုိင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္

ဃ) ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမွ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအားေကာင္းလာေစရန္ တုိ႔ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။

 

ထို႔အျပင္ ကြန္ရက္ဖြဲ႔စည္းပံု၊ လက္ရွိ အစုအဖြဲ႔ပုိင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈတုိးတက္မႈအေျခအေန၊ ကြန္ရက္၏သေဘာတရား၊ ကြန္ရက္ဖြဲ႔စည္းျခင္းအေတြ႔အၾကံဳ ဖလွယ္ျခင္းမ်ားကို ႏွစ္ရက္တာအတြင္းေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။