အစိုးရက႑ႏွင့္ FLEGT VPA ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန (MONREC) ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (European Commission) တုိ႔ပူးေပါင္းျပီး Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreement (VPA) သစ္ေတာဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ဆႏၵအေလ်ာက္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အက်ိဳးဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ အစုိးရက႑ႏွင့္ FLEGT VPA ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရွိ ဗဟိုသစ္ေတာလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈေလ့က်င့္ေပးေရးဌာန (Central Forestry Development Training Center) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌါန၊ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌါန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌါန၊ သစ္ေတာလုံျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌါနတုိ႔မွ စုစုေပါင္း ၃၇ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရက႑အေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ႏုိင္မည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။