ຂ່າວ

ທ່ານເອກອັກຄະລະສະທູດ ຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ ໄດ້ແນະນຳໂຄງການພາກພື້ນໃໝ່ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ

ໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ວຽງຈັນ ທ່ານເອກອັກຄະລະສະທູດ Leo Faber ຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ ໄດ້ແນະນຳໂຄງການໃໝ່ ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ີີອ...

RECOFTC ຊ່ວຍ ການຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງການປູກໄມ້, ການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ ຂອງ ບໍລິສັດ ປູກໄມ້ວີກ ສະໂຕລາເອັນໂຊ, ເຊໂປນ, ສະຫວັນນະເຂາດ

ການ​ຝຶ​ກ​ອົບ​ຮົມ​ແມ່ນ​ເນັ້ນໃສ່ ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ ໂດຍ​ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ການ​ມີ​ປັນ​ຫາ ແລະ ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ຊຸມ​ຊົນ ຍີນຍອມ ແລະ​ ຕົກ​ລົງ...

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜົນໄດ້ຮັບ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານປ່າໄມ້, ເຣດບວກ ໂດຍຮ່ວມມືກັບອົງການໃຈກາ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ການ​ປະ​ເມີນ​ ແລະ ການ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ໄດ້​ມີ​ການ​ສະ​ຫຼຸບ​ວ່າ ຄວາ​ມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ພ​ະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ແຂວງ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ພະ​ແນກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ ແລະ ສີ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຂວງ ແລະ...

ກອງປະຊຸມພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຢ່າງມີຄວາມທ່ຽງທຳ, ໃນວັນທີ 10-12 ເດືອນພະຈິກ 2015 ທີ່ບັງກອກ ປະເທດໄທ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ຈາກ​ຫຼາຍ​ອົງ​ພາກ​ສ່ວນ​ເຊັ່ນ ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ອົງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່ບໍ່​ຂື້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​...

ການຝຶກອົບຮົມ ການວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ ຊຸມຊົນໂດຍການຮວມມືກັບອົງການ WWF 21-26/09/2015 ທີ່ປາກຊັນ, ບໍລິຄຳໄຊ

ລີ​ຄອບ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ອົງ​ການ WWF ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຝືກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ແກ່​ພາກ​ລັດ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່ບໍ່​ຂື້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖານ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຕະ​ຫຼາດ ແລະ...

Pages