ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ກຳ​ມະ​ສິດ​ໄມ້​ສັກ​ ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃຫ້​ ແກ່​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ຂະ​ໜາດ​ ນ້ອຍ​ໄດ້​ຄືແນວ​ໃດ

Download cover: 

Publication date:  December 2015
Body: 

ລະ​ບົບ​ທີ່​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ ການ​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນກຳ​ມະ​ສິດ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໄມ້​ສັກ​ ຢູ່​ແຂວງບໍ່​ ແກ້ວ,​​ສ​ປ​ປ​ລາວ​ແມ່ນ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ອອກ​ເອ​ກະ​ສານ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​​ມູນ​ຄ່າ​ ແລະ​ຊ່ອງ​ທາງ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເງິນ​ກູ້​ຂະ​ໜາດ​ໜ້ອຍ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ.​ແຜ່ນ​ພັບ​ສະ​ບັບ​ນີ້​ຈະອະ​ທິ​ບາຍ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ ວິ​ທີ​ການ​ ທີ່​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ ຂ​ະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ ສ​າ​ມາດ​ສ້າງ​ມູນ​ຄ່າ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ​ ຈາກ​ ການ​ປູກ​ຝັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນສົມ​ທົບ​ກັບການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ນິກ​ການ​ຄຸ້ມ​ ຄອງ​ແລະ​ການ​ເກັບ​ກູ້​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ສັກທີ່​ດີກວ່າ​ເກົ່າ.