ປົດ​ສະ​ເຕີ້​​ຄຳ​ແນະນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ປູກ​ໄມ້​ສັກ

December 2015

ການ​ປູກ​ໄມ້​ສັກ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການວາງ​ແຜນ,​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​​ແລະ​ການ​ເກັບ​ກູ້​ທີ່​ດີ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່​ສູງ​ທີ່​ສຸດ.​ປົດ​ສະ​ເຕີ​ນີ້​ໄດ້​ບັນຍາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ,​ການ​ເກັບ​ກູ້​​ແລະ​ການ​ຂາຍ.​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ສາມາດ​ເບິ່ງ​ໄດ້​ທີ່​ຫ້ອງການ​ກະສິກຳ​​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້​ປະຈຳ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ.

AttachmentSize
TeakCert_Poster A2 - Lao-branded_web.compressed.pdf1.83 MB