ກອງປະຊຸມພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຢ່າງມີຄວາມທ່ຽງທຳ, ໃນວັນທີ 10-12 ເດືອນພະຈິກ 2015 ທີ່ບັງກອກ ປະເທດໄທ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ຈາກ​ຫຼາຍ​ອົງ​ພາກ​ສ່ວນ​ເຊັ່ນ ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ອົງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່ບໍ່​ຂື້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ໄດ້​ປືກ​ສາ​ຫາ​ລື ແລະ ແລກ​ ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽ​ນ​ ແລະ ປະ​ສົບ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ທ່ຽງ​ທຳ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປ່າ​ໄມ້ ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຜົນ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພາ​ຄີ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄູ້ມ​ຄອງ​ປ່າ​ໄມ້ ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປ​ະ​ເທດ.