ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ປ່າໄມ້ບ້ານ (ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ) ຄົບຮອບ 30 ປີ

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ປ່າໄມ້ບ້ານ (ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ) ຄົບຮອບ 30 ປີ

ໃຫ້ອຳນາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອ ປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ຕັ່ງແຕ່ ປີ 1987 ເປັນຕົ້ນມາ
ໃຫ້ອຳນາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອ ປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ຕັ່ງແຕ່ ປີ 1987 ເປັນຕົ້ນມາ
 

 

ປີ 2017 ແມ່ນປີທີ່ ອົງການລີຄອບຄົບຮອດ 30 ປີ. ນັບຕັ້ງແຕ່ 3 ທົດສະຫວັດທີ່ຜານມາ, ອົງການລີຄອບ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ບ້ານໃນອາຊີ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍທີ່ວ່າ ປະຊາຊົນ ເປັນໃຈກາງ ໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ເກີດຂື້ນ, ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ ເປັນປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ອຸດົມສົມບູນ 

 

ໃນຊຸມປີ 1970s, ປ່າໄມ້ໃນອາຊີ ໄດ້ລຸດລົງຢ່າງໄວວາ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນເປັນ ລ້ານໆຄົນ. ທາງສາກົນ ໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ການທີ່ລັດຖະບານ ຄອບຄອງທີ່ດີນນັ້ນ ແມ່ນແບບວິທີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີເທົ່າທີ່ຄວນ ໃນຫຼາຍໆປະເທດ. ປ່າໄມ້ບ້ານ ແມ່ນທາງອອກທາງໜື່ງ ເຊີ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກໃນຫຼາຍໆປະເທດ ໃນອາຊີ ປາຊີຟິກ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການທີ່ຂາດເຕັກນິກ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະ ແລະ ແບບວິທີການທີ່ດີ ມັນຈະບໍ່ອາດສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ່າໄມ້ບ້ານ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

 

ໃນ ປະເທດໄທ, ປອ ສົມສັກ ສຸກວົງ, ພາກວິຊາປ່າໄມ້, ມະຫາໄລວິທະຍາໄລກະເສດສາດ, ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖີງປັນຫາ ແລະ ໄດ້ລິເລີ່ມພັດທະນາຄູ່ມືປ່າໄມ້ບ້ານ (ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ) ເຊີງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຈາກອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO). ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຕີບໂຕຂື້ນເປັນກ້າວໆ ແລະ ໃນວັນທີ 27 ມີນາ ປີ 1987, ອົງການລີຄອບ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ທີ່ບັງກອກ ປະເທດໄທ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ FAO, ລະຖະບານ ສະວິດສະແລນ (ໂດຍຜ່ານທະນະຄານ ພັດທະນາອາຊີ ADB), ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ກະເສດສາດ ແຫ່ງປະເທດໄທ.

 

ອົງການລີຄອບ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທຳອິດ ໃນນາມສະຖາບັນໜື່ງ ໃນປະເທດໄທ ໃນການໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ບ້ານ, ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແກ່ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດວຽກງານປ່າໄມ້ຕົວຈິງ ໃນພາກພື້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍອອກ ຈົນກວມເອົາ 7 ປະເທດໃນພາພື້ນ ເຊີ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ອາໃສປ່າໄມ້ເຫັນຫຼັກ ໂດຍຜ່ານການປັບໂຕຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບຍືນຍົງ, ແລະ ການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດີນປ່າໄມ້. ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແມ່ນໃຈກາງວຽກງານຂອງ ລີຄອບ  ຄຽງຄູ່ໄປພ້ອມກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງໃນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ພາກສະໜາມ, ການຄົ້ນ ແລະ ວິໃຈ ແລະ ຍຸດທະສາດການສື່ສານ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ລີຄອບ ໄດ້ບໍລິຫານໂຄງການໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບປະເທດໃນອາຊີ ແລະ ທະວີບອື່ນໆ

 

 

ຫຼາຍກ່ວາ 30 ປີ,​ ອົງການລີຄອບ ໄດ້ເຮັດວຽກ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ສິດທິຄົນທ້ອງຖີ່ນໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ ເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ, ທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ. ອົງການລີຄອບ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາ 50,000 ຄົນ ໃນ 40 ກ່ວາປະເທດ, ໃນນັ້ນ ຫຼາຍກວ່າ 30% ແມ່ນແມ່ຍິງ,​ ແລະ ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານນຳອີກ. 

 

  • ສະຖານບັນ ຫຼາຍກ່ວາ 100 ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການສຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມດ້ານການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການສົ່ງເສີມເລື່ອງສິດທິການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ປັບປຸງ ດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນ
  • ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມປ່າໄມ້ບ້ານໃນ ກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ພະມ້າ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍປ່າໄມ້ສັງຄົມອາຊຽນພາກພື້ນ.
  • ເຄືອຂ່າຍປ່າໄມຂັ້ນຊຸມຊົນ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂື້ນໃນ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ພະມ້າ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ
  • ຄົວເຮືອນຫຼາຍກ່ວາ 5.3 ກ່ວາຄົວເຮືອນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານປ່າໄມ້ບ້ານ ໃນພາກພື້ນ
  • ກຸ່ມປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ຫຼາຍກ່ວາ 38,000 ກຸ່ມ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ
  • ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ມີ ດິນປ່າໄມ້ ພາຍໄຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຊຸມຊົນໃນພາກພື້ນແມ່ນ ປະມານ 15 ລ້ານ ຮຕ
  • ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດຂອງລີຄອບໄດ້ທີ່ infographic 

 

ໂດຍມີຜົນສະເລັດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້ບ້ານ-ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ໂດຍທີ່ມີລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທືນ ສຳລັບແຜນງານໃນປະເທດ ແລະ ໃນພາກພື້ນ, ວຽກກງານປ່າໄມ້ບ້ານນີ້ ຈະໄດ້ມີການສືບຕໍ່​ແລະ ຂະຫຍາຍອອກໄປອີກ. ອົງການລີຄອບ ມີຄວາມພາກພຸມໃຈ ທີ່ໄດ້ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດແກ່ຊຸມຊົນ ໃນຫຼາຍໆປະເທດໃນອາຊຽນ. ພວກເຮົາມີຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍສືບຕໍ່ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດພວກເຮົາຢາກເຫັນອີກ 30 ປີ ຂ້າງໃນ ໃນການໃຫ້ອຳນາດແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ສ້າງອານາຄົດທີ່ຍຸດຕິທຳ ສຳລັບທຸກຄົນ.

 

 

ຂໍໃຫ້ເບີ່ງວິດີໂອສັ້ນໆ ໂຕນີ້ video(link is external) ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງລີຄອບ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1987 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ຮຽນຮູ້ ວ່າ ອົງການລີຄອບ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ເສີມສ້າງນະໂຍບາຍປ່າໄມ້ ໂດຍທີ່ມີປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເສີມສ້າງປ່າໄມ້ໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ ໃນອາຊີ ຫຼາຍກ່ວາ 30 ທີ່ຜ່ານມາ. 

 

ກິດຈະກຳ ແລະ ເຫດການທີ່ສຳຄັນ 

 

ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງອົງການລີຄອບ, ລີຄອບ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ​ໃນພາກພື້ນ ເຊັ່ນ:

ຂໍໃຫ້ຕິດຕາມນຳພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈະອັບເອດກິດຈະກຳ ທຸກໆໄລຍະ