ស្ថិតិសហគមន៍ព្រៃឈើកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧

July 2018

រដ្ឋបាលព្រៃឈើបានបោះពុម្ភសៀវភៅ "ស្ថិតិសហគមន៍ព្រៃឈើកម្ពុជា' ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើផែនការសកម្មភាពទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ព្រៃឈើ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ សហគមន៍ព្រៃឈើ បានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាជំនួយឧបត្ថម្ភពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងម្ចាស់ជំនួយនានា ហើយសៀវភៅនេះផងដែរក៏ទទួលបាន​គាំទ្រឧបត្ថម្ភបោះពុម្ភ​ពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជា៖ រីខូហ្វ NTFP-EP, NGOs Forum, Oxfam, Mlup Baitong, DPA និង Forum Syd ។

AttachmentSize
National CF statistic Oct 2018.pdf10.54 MB