ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ៥ឆ្នាំ ២០១៨-២០២៣

August 2018

មជ្ឈមណ្ឌលមនុស្ស និងព្រៃឈើ រីខូហ្វ សូមប្រកាសប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីរបស់ខ្លួនរយៈពេល៥ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ២០១៨ ដល់ឆ្នាំ២០២៣។ 

This publication is availabe in English 

AttachmentSize
Strategic Plan_RECOFTC_2018-2023.pdf5.53 MB